top of page
διαγωνισμός banner.tif

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ"


(1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «YIUFI AE», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 163753201000 που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, Λ. Μεσογείων 358 & Ηπείρου 1 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), από τον οποίο θα αναδειχθεί κατόπιν κληρώσεως ως αυτής περιγράφεται κατωτέρω ένας (1) νικητής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας [https://www.yiufi.com/diagonismos] ή μέσω της σελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook [https://www.facebook.com/yiufiapp] ή μέσω της σελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram [https://www.instagram.com/yiufiapp/] ή μέσω της σελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια στο TikTok [https://www.tiktok.com/@yiufiapp], όπως εξηγείται παρακάτω.

(1) ΔΩΡΟ

Το δώρα (εφεξής τα «Δώρο») που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού είναι:

Τα καύσιμα του μήνα, συνολικής αξίας εκατό πενήντα ευρώ (150€)

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Η εξαργύρωση γίνεται με προπληρωμένη δωροκάρτα της Τράπεζας Πειραιώς.
(3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι Ελλάδας.

(4) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.
(5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού είναι αόριστη και η κλήρωση για το δώρο θα κληρώνεται κάθε 1 εργάσιμη ημέρα για τον προηγούμενο μήνα.
H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα την διακοπή του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για τις ημέρες αυτές.
(6) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό:

(α) κατεβάζοντας την εφαρμογή από τα google play – apple store και κάνοντας εγγραφή κατά την είσοδο της εφαρμογής (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο και email).

(β) προσθέτοντας στην εφαρμογή τουλάχιστον ένα Όχημα και μία Διαδρομή, από το μενού.

(7) ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

(α) Η κλήρωση για το Δώρο, Τα καύσιμα του μήνα, συνολικής αξίας εκατό πενήντα ευρώ (150€), θα διεξαχθεί όπως παραπάνω ορίζεται, στα γραφεία της Διοργανώτριας, Αγία Παρασκευή, Αττικής, Λ. Μεσογείων 358 & Ηπείρου 1, με ηλεκτρονικά μέσα. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής κάθε μήνα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει νικητή, εάν υποψιαστεί χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του. Επιπλέον θα αναδειχθεί (1) αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα επιλεχθεί επίσης κατά την σειρά κλήρωσής του και εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετέχει έγκυρα στον Διαγωνισμό.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.yiufi.com/diagonismos και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινώνεται αμέσως μετά από την διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Διοργανώτρια εταιρεία και στην ιστοσελίδα της.

(8) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ

Ο νικητής θα ενημερωθεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, για την παραλαβή του Δώρου, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, Λ. Μεσογείων 358 & Ηπείρου 1. Με την αποστολή από τη Διοργανώτρια του ανωτέρω μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση.

Ο νικητής θα πρέπει, εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος, να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια στο τηλ. 2152159860 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του. Αν δεν επικοινωνήσει, τότε το Δώρο ακυρώνεται για τον νικητή αυτόν και επιλέγεται, κατά την σειρά κλήρωσής του, αναπληρωτής νικητής προς τον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία.

H Διοργανώτρια oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των Δώρων και δη, όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει.
Απαραίτητη για την παράδοση του δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου. Ημέρες παραλαβής του Δώρου ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 8:00 έως και 16:00.

(9) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται από την Διοργανώτρια που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, Λ. Μεσογείων 358 & Ηπείρου 1, τηλ.2152159860, e-mail [email protected]. Τα στοιχεία θα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή του ή σε συμφωνία μαζί του, για σκοπούς δημοσιότητας. Όποιος ενδιαφέρεται να ζητήσει την ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων του απευθύνεται στην ανωτέρω διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. H Διοργανώτρια ενδέχεται να αποστείλει ενημερωτικά/διαφημιστικά e-mails στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων.

(10) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και των κοινωνικών δικτύων. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και τις κληρώσεις των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφ’ όσον του ζητηθεί από την άνω εταιρεία να δηλώσει την νίκη του στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή / και σε οποιαδήποτε κοινωνικό δίκτυο και να προωθήσει φωτογραφικό υλικό με τα δώρα που κέρδισε.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά η Διοργανώτρια, κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, παρά την τυπική πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας www.yiufi.com/diagonismos τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

(11) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας λήγει με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα των κληρώσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του Δώρου που θα έχει αποδοθεί.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και των κληρώσεων , να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το Διαγωνισμό αυτό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

(12) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση κάθε σχετικής με τον Διαγωνισμό, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού και εν γένει περί οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον Διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αυτός ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, υποστηρίζεται ή διαχειρίζεται από ή σχετίζεται με τα δίκτυα Instagram ή Facebook ή TikTok

bottom of page