top of page

η βέλτιστη οδηγική εμπειρία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο - «υποκείμενο των δεδομένων», (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός 2016/679 “ΓΚΠΔ” ή GDPR) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νομοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 2. Η Ανώνυμη Εταιρεία «YIUFI ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής κι εκπροσωπείται νόμιμα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 4. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό που επιδιώκει ο ιστότοπος και το app. Πιο συγκεκριμένα συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:

  • Δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο,

  • Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  • Στοιχεία τα οποία δηλώνει ο χρήστης/επισκέπτης περαιτέρω στη φόρμα επικοινωνίας,

  • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP address

  • (Προαιρετικά) Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία-γεωγραφική θέση του χρήστη/επισκέπτη η οποία πραγματοποιείται αυτόματα προκειμένου για τον υπολογισμό διαδρομής προς το πρατήριο/σταθμό φόρτισης, εκτίμηση απόστασης από αυτό και εκτιμώμενο κόστος μετάβασης.

  • Κατά τη διαδικασία λήψης της εφαρμογής μας στο κινητό/tablet ή στον υπολογιστή σας, συλλέγουμε τα εξής στοιχεία: μοναδικό αναγνωριστικό διεύθυνση MAC – άλλο αναγνωριστικό συσκευής, τοποθεσία.

 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον σκοπό που επιδιώκουμε κοινώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας, να σας αποστείλουμε ενημερωμένο (up to date) περιεχόμενο μέσω ειδοποιήσεων ανάλογα με τα αιτήματά σας, να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και την εφαρμογή app ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον βέλτιστο βαθμό.

 6. Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρία μόνον εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις. 

  • Συγκατάθεση. Ο χρήστης/επισκέπτης όταν συμπληρώσει τη φόρμα με τα προσωπικά του δεδομένα καλείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να αποδεχτεί την συλλογή και επεξεργασία τους από την εταιρία, γεγονός που εξομοιούται με δήλωση συγκατάθεσή του για τον σκοπό αυτό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

  • Έννομο συμφέρον της Εταιρίας. Η Εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την επιδίωξη των σκοπών της και δίχως να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, ακόμη δε και σε περίπτωση εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

  • Νομοθετική υποχρέωση. Υφίσταται σε περιπτώσεις όπου βάσει Νόμου η Εταιρία οφείλει να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών προς συμμόρφωσή της με σχετική νομοθετική διάταξη.

  • Δημόσιο Συμφέρον. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

 7. Τα προσωπικά δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία εσωτερικά στην Εταιρία η οποία τηρεί όρο απολύτου εμπιστευτικότητας. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών από τρίτους. Τα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης καθώς και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 8. Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό, εκτός εάν υπάρχει νομική πρόβλεψη για περαιτέρω διατήρησή τους ή τα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε τυχόν νομικές αξιώσεις της Εταιρίας.

 9. Η Εταιρία διαθέτει σελίδες ιδιοκτησίας της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter κλπ.). Υπενθυμίζουμε ότι οι σελίδες αυτές είναι δημόσια προσβάσιμες και οποιοδήποτε περιεχόμενο, σχόλιο, πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν παραθέσει ο χρήστης/επισκέπτης θα 
  αφορά πλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 10. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα.

  • Δικαίωμα πρόσβασης, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς και για πόσο χρονικό διάστημα, εφόσον γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης

  • Δικαίωμα διόρθωσης, όπου μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

  • Δικαίωμα διαγραφής, όπου μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

  • Δικαίωμα φορητότητας, όπου μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε έγχαρτη-αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Δικαίωμα περιορισμού, όπου μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

  • Δικαίωμα εναντίωσης όπου μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

11.Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Αίτησης Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου των δεδομένων [Φόρμα Επικοινωνίας] και η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας, εκτός εάν το αίτημα είναι ογκώδες και περίπλοκο, όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

12. Η Εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες ανά πάσα στιγμή για το μέλλον όπου θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση στο παρόν πεδίο του ιστότοπου. Εναπόκειται στον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη να διαβάσει εκ νέου τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

13. Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Εισαγωγή

    Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε μια συσκευή ή στον υπολογιστή όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Τα cookies δε βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο.


     Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (εφεξής «GDPR»), και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


    Η παρούσα Πολιτική Cookies (εφεξής «Πολιτική») παραθέτει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο GDPR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι επισκέπτονται, εγγράφονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.yiufi.com μέσω της χρήσης Cookies.


   Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία αυτού του ιστότοπου και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.


    Άλλα cookies είναι μεν χρήσιμα αλλά δεν είναι απολύτως τεχνικώς απαραίτητα και ως εκ τούτου, απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη. Για αυτά τα cookies, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή σας. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των cookies και μπορείτε να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies πατώντας την επιλογή «Απόρρητο» που υπάρχει κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα μας.


    Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας, αναλόγως τον φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες αυτού, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.


    Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή αποκλεισμός ορισμένων ή όλων

των κατηγοριών cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση και την εμπειρία σας με τον ιστότοπό μας.


     Οποιαδήποτε από τις προτιμήσεις σας για τα cookies περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο και όχι σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους ή σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι υπερσυνδεδεμένοι με αυτόν τον ιστότοπο. 

 

Οι λογαριασμοί σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή μπορούν να ανωνυμοποιηθούν ή να διαγραφούν κατόπιν αιτήματος των χρηστών. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή [email protected], για λεπτομέρειες. Λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή λογαριασμού θα οδηγήσει στη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.


Η ιστοσελίδα www.yiufi.com χρησιμοποιεί Cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

Type of Cookie
Purpose
Data collected
The Academy, L.A
Book It
Bamboo, Santa Barbara
Book It
Cheers, Santa Cruz
Book It
The Roxy, San Francisco
Book It

Απολύτως Απαραίτητα/ Βασικά Cookies

Δεν αναγνωρίζουν μοναδικά τον χρήστη

Είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς αυτά τα Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες δεδομένων, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες.
Επίσης μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και την λειτουργία των ιστοτόπων μας.

Cookies Λειτουργικότητας & Στατιστικών Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα Cookies μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία που έχετε αποκαλύψει.Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Διαφημιστικά Cookies

Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που είναι πιο συναφές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης ή για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης διαφημίσεων.
Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών προγραμμάτων που διεξάγουμε μέσω του ιστότοπού μας.

Οι περισσότεροι τύποι αυτών των Cookies παρακολουθούν τους χρήστες μέσω της διεύθυνσης IP, οπότε μπορούν να συλλέξουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για αυτούς.

01 Pinankas.jpg
bottom of page